Vitesy (Laboratori Fabrici Srl)

string(75) "https://www.startupgermany.nrw/wp-content/uploads/2020/10/vitesy_symbol.jpg"